Crititque your shop - Part 3

Εφόσον έχετε ανοίξει μαγαζί στο Etsy σίγουρα θα έχετε ήδη βάλει κάποια αντικείμενα προς πώληση, παρόλα αυτά θα σας κάνουμε μερικές προτάσεις για να βελτιώσετε τα ήδη υπάρχοντα listings αλλά και αυτά που θα κάνετε στο μέλλον.
Listing an item is something you have probably already done more than once but nevertheless here are a few tips to help you improve your already existing listings and you future ones.


Ένα νέο στοιχείο που προστέθηκε πρόσφατα είναι σχετικό με το αντικείμενο: ποιός το έφτιαξε, τι είναι και ποιά χρονιά φτιάχτηκε. Αν στο μαγαζί σας υπάρχουν περισσότερα από ένα άτομα τότε καλό είναι να επιλέξετε το "member of my shop" δηλαδή ένα μέλος του μαγαζιού μου. Επίσης σύμφωνα με τους κανονισμούς του Etsy στην περίπτωση αυτή θα πρέπει στο προφίλ σας να αναφέρονται τα μέλη που συνυπάρχουν στο μαγαζί σας και το ρόλο που έχει ο καθένας τους. {1}
One new feature added recently is about the item: who made it, what it is and the year it was made. If there are more than one person involved in your shop you should pick the "member of my shop" option and also according to Etsy rules you should state in your profile how many people work in your shop and exactly what their job is. {1}
Στο κουτί categories αφού κάνετε την πρώτη επιλογή ανοίγουν δυο επιπλέον κουτάκια με επιλογές σχετικές με το αντικείμενο πχ από τι είναι φτιαγμένο, στυλ κτλ. Αυτό που πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι αυτές οι τρεις λέξεις που έχετε επιλέξει εδώ μπαίνουν αυτόματα στα tags σας, οπότε δεν χρειάζεται να τις επαναλάβετε. {2}
Next you can pick what you item is, you get three different picks starting from what it is and depending on your choice the two next boxes have according descriptive words. What you should know is that these three words that you pick will be the three first tag words, so there's no reason to repeat them. {2}
Στη συνέχεια ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας, μπορείτε να ανεβάσετε μέχρι πέντε φωτογραφίες και καλό θα είναι να το κάνετε, αφού στην τελική πληρώνετε το listing fee καλό θα είναι να εκμεταλευτείτε οτι σας δίνετε. Μιας και μιλάμε για on line μαγαζί καλό είναι να έχετε όσες πιο πολλές φωτο του αντικειμένου μπορείτε, επιλέξτε μια πολύ καλή φωτογραφία σαν πρώτη, μια φωτογραφία που να αναδυκνύει το αντικείμενο και στις υπόλοιπες θέσεις βάλτε φωτογραφίες που θα δείξουν άλλες πλευρές του. Μια φωτό να το κρατάτε για να φαίνεται το μέγεθος, μια φωτό φορεμένο ωστε να φανεί το στυλ του και το πως μπορεί συνδυάστει, γενικότερα η ποικιλία σε φωτογραφίες είναι θετική για ένα υποψήφιο πελάτη. Εδώ θα αναφερθώ στα σκουλαρίκια καθώς έχω διαβάσει στα φόρουμς του Etsy οτι γενικότερα οι αγοραστές δεν προτιμούν σκουλαρίκια που είναι ήδη φορεμένα για λόγους υγιεινής. Εαν σκοπεύετε να πουλήσετε το αντικείμενο αυτό καλό είναι να μην το φοράτε, στην περίπτωση που η φωτογραφία που χρησιμοποιείτε είναι στοκ τότε να αναφέρετε πως τα σκουλαρίκια που θα πάρουν θα είναι καινούργια και αφόρετα. Επιστρέφοντας στις φωτογραφίες μπορείτε να βάλετε και το τρόπο που πακετάρετε τα αντικείμενα σας, ενα όμορφο πακέτο σίγουρα μπορεί να επηρεάσει κάποιον θετικά στην απόφαση του να αγοράσει. {3}
Next you upload your photos: you can upload a maximum of five photos and you should definitely do that, since you are paying the listing fee you should use everything that is give to you. A great first photo that can be used in treasuries and really shows of the item is what you should start with. Then you can have photos of the item in your hands, so that you can give the buyer an idea about the size, a photo of the item worn, showing its style and how the buyer can accessorize it, a variety of photos is always a big plus for a customer. Here I should point out that earrings being worn is a subject much talked about in the Etsy forums, if you are selling that particular pair maybe you shouldn't wear it but if it is a stock photo state clearly that the item the buyer will receive will be new and unworn. Going back to the subject of the photos uploading a photo of your packaging is a great way to positively influence a buyer, everyone loves receiving a good looking package. {3}
Δεν θα αναφερθώ πολύ αναλυτικά στους τίτλους και περιγραφές, έχω μόνο δυο προτάσεις να σας κάνω. Πρώτον μην κάνετε copy - paste στους τίτλους και στις περιγραφές, είναι σημαντικό όχι μόνο για το Etsy αλλά και για το google search. Δεύτερον καλό θα είναι στην περιγραφή να έχετε τις διαστάσεις του αντικειμένου σε cm αλλά και σε inches, ένας online μετατροπέας είναι εδώ. Ένα ενδιαφέρον αρθρο από το Etsy, όπου εξηγεί αναλυτικά τι μπορείτε να κάνετε για να εμπλουτίσετε τις περιγραφές και τίτλους σας και να σας βρίσκουν περισσότεροι θα το δείτε εδώ. {4}
I will not go into much detail for the title and description but will only say two things: do not copy - paste your listings, it's not good for Etsy and google search when exact words and phrases are repeated. Υou should also have the item sizes in inches and cm, here's an online converter for that. And a very easy and detailed article from Etsy on making your shop titles and descriptions more relevant and easy to find through search is here. {4}
Τέλος επιλέγετε το shop section που θα βάλετε το αντικείμενο σας, καλό είναι να έχετε sections/κατηγορίες στο μαγαζί σας καθώς έτσι διευκολύνεται ο αγοραστής. {5}
Finally you pick the section you wish to put your item in, it's generally a good idea to have sections as they can make it easier for a buyer to shop. {5}

 
Στη συνέχεια έχουμε το recipient, occasion και style. Αυτές οι επιλογές δεν χρησιμοποιούνται από το Etsy ακόμα αλλά στο μέλλον θα αποτελέσουν ένα είδος φίλτρου για τα searches, οπότε τα συμπληρώνετε ανάλογα. {6}
Next is the recipient, occasion and style. These are not in use from Etsy at the moment but in the future will be some sort of filters for searches so fill them accordingly. {6}
Συνεχίζω με τα tags: μπορείτε να βάλετε μέχρι 13, οπότε χρησιμοποιήστε όλες τις θέσεις, επαναλαμβάνομαι αλλά γι αυτό πληρώνετε και listing fee. Τα ταγκς, σε συνδυασμό με τον τίτλο και την περιγραφη, είναι ο τρόπος με τον οποίο θα βρει ο αγοραστής το αντικείμενο σας. Το παραπάνω άρθρο (στο νούμερο  4) σας δίνει ιδέες για το πως να βρείτε κατάλληλα ταγκς και φυσικά μην ξεχνάτε να βάλετε και τα ταγκς των ομάδων που είστε. Στη συνέχεια συμπληρώστε και το πεδίο με τα υλικά που χρησιμοποιήσατε για να φτιάξετε το αντικέιμενο. {7}
Moving on to the tags: you can use up to 13 so use them all, that's why you pay listing fees right? Tags, combined with the title and description of the item, is the way a buyer finds your item through search. In the article above (in number 4) you are given some ideas on how to find the suitable tags but also don't forget to add the tag of the teams you are a member of. Then you should fill out the box with the materials you used to make the item. {7}
Δίνουμε τιμή, δηλώνουμε ποσότητα και τέλος επιλέγουμε το προφίλ για τα έξοδα αποστολής. Ένας τρόπος για να υπολογίσετε τα έξοδα αποστολής είναι ο εξής: πρωτα από όλα εδώ θα βρείτε τον νέο τιμοκατάλογο των ΕΛΤΑ, στην συνέχεια χρησιμοποιήστε μια ζυγαριά (αν δεν έχετε ακριβείας και αυτή που χρησιμοποιείτε για μαγειρική κάνει τη δουλειά) και βάλτε πάνω το φάκελλο και οτι θα περιέχει μέσα, το αντικείμενο, το κουτί, την κάρτα σας, οτι άλλα χαρτιά ή έξτρα βάζετε και δείτε πόσο ζυγίζει. Στη συνέχεια πηγαίνετε στον τιμοκατάλογο και βρίσκετε την αντιστοιχία, μην ξεχνάτε αυτές οι τιμές του καταλόγου είναι σε ευρώ οπότε αν έχετε το μαγαζί σας σε δολλάρια κάντε την μετατροπή. {8}
Είναι πιο βολικό να έχετε ενα shipping profile, οπότε προσπαθήστε να γκρουπάρετε τα αντικείμενα σας ή να βγάλετε ένα μέσο όρο εξόδων οπότε να μην χρειάζεται να βάζετε σε κάθε ένα αντικείμενο διαφορετικό προφίλ. Μπορείτε να διαχωρίσετε κάποια που είναι πιο βαριά και σε αυτά να έχετε άλλο προφίλ που να καλύπτει τα μεταφορικά τους.
Next we put a price for the item, state the quantity and finally choose a shipping profile. A way to calculate the shipping costs is this: first here you will find the ELTA shipping rates, next use a scale preferably a digital one (if you don't have one use the one you have in your kitchen) and place the envelope and all the items that will go in it, the item, the box, your card, any extra papers you may put and see how much it weights. Next go to the price list and find the matching cost for your weight, don't forget these prices are in euros so if your shop is set up in dollars make the conversion. {8}
It's more convenient to have one shipping profile so try to group your items or have an average cost price as the shipping rates so that you don't have to put in different price for each item. You can separate the more heavy/big ones and set up another profile for those.
Και εδώ τελειώσαμε οπότε πατάτε το preview, ελέγχετε οτι όλα είναι σωστά και κάνετε list το αντικέιμενο :-)
If you are done hit the preview button, inspect that everything is in order and list the item :-)
Τυχόν ερωτήσεις μπορείτε να τις αφήσετε στα σχόλια, δείτε το πρώτο μέρος και το δεύτερο μέρος για μια πιο συνολική εικόνα.
Leave any questions in the comments, see the first and second part of the series to get a complete view of the critique series.