Crititque your shop - Part 3

Εφόσον έχετε ανοίξει μαγαζί στο Etsy σίγουρα θα έχετε ήδη βάλει κάποια αντικείμενα προς πώληση, παρόλα αυτά θα σας κάνουμε μερικές προτάσεις για να βελτιώσετε τα ήδη υπάρχοντα listings αλλά και αυτά που θα κάνετε στο μέλλον.
Listing an item is something you have probably already done more than once but nevertheless here are a few tips to help you improve your already existing listings and you future ones.


Ένα νέο στοιχείο που προστέθηκε πρόσφατα είναι σχετικό με το αντικείμενο: ποιός το έφτιαξε, τι είναι και ποιά χρονιά φτιάχτηκε. Αν στο μαγαζί σας υπάρχουν περισσότερα από ένα άτομα τότε καλό είναι να επιλέξετε το "member of my shop" δηλαδή ένα μέλος του μαγαζιού μου. Επίσης σύμφωνα με τους κανονισμούς του Etsy στην περίπτωση αυτή θα πρέπει στο προφίλ σας να αναφέρονται τα μέλη που συνυπάρχουν στο μαγαζί σας και το ρόλο που έχει ο καθένας τους. {1}
One new feature added recently is about the item: who made it, what it is and the year it was made. If there are more than one person involved in your shop you should pick the "member of my shop" option and also according to Etsy rules you should state in your profile how many people work in your shop and exactly what their job is. {1}
Στο κουτί categories αφού κάνετε την πρώτη επιλογή ανοίγουν δυο επιπλέον κουτάκια με επιλογές σχετικές με το αντικείμενο πχ από τι είναι φτιαγμένο, στυλ κτλ. Αυτό που πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι αυτές οι τρεις λέξεις που έχετε επιλέξει εδώ μπαίνουν αυτόματα στα tags σας, οπότε δεν χρειάζεται να τις επαναλάβετε. {2}
Next you can pick what you item is, you get three different picks starting from what it is and depending on your choice the two next boxes have according descriptive words. What you should know is that these three words that you pick will be the three first tag words, so there's no reason to repeat them. {2}
Στη συνέχεια ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας, μπορείτε να ανεβάσετε μέχρι πέντε φωτογραφίες και καλό θα είναι να το κάνετε, αφού στην τελική πληρώνετε το listing fee καλό θα είναι να εκμεταλευτείτε οτι σας δίνετε. Μιας και μιλάμε για on line μαγαζί καλό είναι να έχετε όσες πιο πολλές φωτο του αντικειμένου μπορείτε, επιλέξτε μια πολύ καλή φωτογραφία σαν πρώτη, μια φωτογραφία που να αναδυκνύει το αντικείμενο και στις υπόλοιπες θέσεις βάλτε φωτογραφίες που θα δείξουν άλλες πλευρές του. Μια φωτό να το κρατάτε για να φαίνεται το μέγεθος, μια φωτό φορεμένο ωστε να φανεί το στυλ του και το πως μπορεί συνδυάστει, γενικότερα η ποικιλία σε φωτογραφίες είναι θετική για ένα υποψήφιο πελάτη. Εδώ θα αναφερθώ στα σκουλαρίκια καθώς έχω διαβάσει στα φόρουμς του Etsy οτι γενικότερα οι αγοραστές δεν προτιμούν σκουλαρίκια που είναι ήδη φορεμένα για λόγους υγιεινής. Εαν σκοπεύετε να πουλήσετε το αντικείμενο αυτό καλό είναι να μην το φοράτε, στην περίπτωση που η φωτογραφία που χρησιμοποιείτε είναι στοκ τότε να αναφέρετε πως τα σκουλαρίκια που θα πάρουν θα είναι καινούργια και αφόρετα. Επιστρέφοντας στις φωτογραφίες μπορείτε να βάλετε και το τρόπο που πακετάρετε τα αντικείμενα σας, ενα όμορφο πακέτο σίγουρα μπορεί να επηρεάσει κάποιον θετικά στην απόφαση του να αγοράσει. {3}
Next you upload your photos: you can upload a maximum of five photos and you should definitely do that, since you are paying the listing fee you should use everything that is give to you. A great first photo that can be used in treasuries and really shows of the item is what you should start with. Then you can have photos of the item in your hands, so that you can give the buyer an idea about the size, a photo of the item worn, showing its style and how the buyer can accessorize it, a variety of photos is always a big plus for a customer. Here I should point out that earrings being worn is a subject much talked about in the Etsy forums, if you are selling that particular pair maybe you shouldn't wear it but if it is a stock photo state clearly that the item the buyer will receive will be new and unworn. Going back to the subject of the photos uploading a photo of your packaging is a great way to positively influence a buyer, everyone loves receiving a good looking package. {3}
Δεν θα αναφερθώ πολύ αναλυτικά στους τίτλους και περιγραφές, έχω μόνο δυο προτάσεις να σας κάνω. Πρώτον μην κάνετε copy - paste στους τίτλους και στις περιγραφές, είναι σημαντικό όχι μόνο για το Etsy αλλά και για το google search. Δεύτερον καλό θα είναι στην περιγραφή να έχετε τις διαστάσεις του αντικειμένου σε cm αλλά και σε inches, ένας online μετατροπέας είναι εδώ. Ένα ενδιαφέρον αρθρο από το Etsy, όπου εξηγεί αναλυτικά τι μπορείτε να κάνετε για να εμπλουτίσετε τις περιγραφές και τίτλους σας και να σας βρίσκουν περισσότεροι θα το δείτε εδώ. {4}
I will not go into much detail for the title and description but will only say two things: do not copy - paste your listings, it's not good for Etsy and google search when exact words and phrases are repeated. Υou should also have the item sizes in inches and cm, here's an online converter for that. And a very easy and detailed article from Etsy on making your shop titles and descriptions more relevant and easy to find through search is here. {4}
Τέλος επιλέγετε το shop section που θα βάλετε το αντικείμενο σας, καλό είναι να έχετε sections/κατηγορίες στο μαγαζί σας καθώς έτσι διευκολύνεται ο αγοραστής. {5}
Finally you pick the section you wish to put your item in, it's generally a good idea to have sections as they can make it easier for a buyer to shop. {5}

 
Στη συνέχεια έχουμε το recipient, occasion και style. Αυτές οι επιλογές δεν χρησιμοποιούνται από το Etsy ακόμα αλλά στο μέλλον θα αποτελέσουν ένα είδος φίλτρου για τα searches, οπότε τα συμπληρώνετε ανάλογα. {6}
Next is the recipient, occasion and style. These are not in use from Etsy at the moment but in the future will be some sort of filters for searches so fill them accordingly. {6}
Συνεχίζω με τα tags: μπορείτε να βάλετε μέχρι 13, οπότε χρησιμοποιήστε όλες τις θέσεις, επαναλαμβάνομαι αλλά γι αυτό πληρώνετε και listing fee. Τα ταγκς, σε συνδυασμό με τον τίτλο και την περιγραφη, είναι ο τρόπος με τον οποίο θα βρει ο αγοραστής το αντικείμενο σας. Το παραπάνω άρθρο (στο νούμερο  4) σας δίνει ιδέες για το πως να βρείτε κατάλληλα ταγκς και φυσικά μην ξεχνάτε να βάλετε και τα ταγκς των ομάδων που είστε. Στη συνέχεια συμπληρώστε και το πεδίο με τα υλικά που χρησιμοποιήσατε για να φτιάξετε το αντικέιμενο. {7}
Moving on to the tags: you can use up to 13 so use them all, that's why you pay listing fees right? Tags, combined with the title and description of the item, is the way a buyer finds your item through search. In the article above (in number 4) you are given some ideas on how to find the suitable tags but also don't forget to add the tag of the teams you are a member of. Then you should fill out the box with the materials you used to make the item. {7}
Δίνουμε τιμή, δηλώνουμε ποσότητα και τέλος επιλέγουμε το προφίλ για τα έξοδα αποστολής. Ένας τρόπος για να υπολογίσετε τα έξοδα αποστολής είναι ο εξής: πρωτα από όλα εδώ θα βρείτε τον νέο τιμοκατάλογο των ΕΛΤΑ, στην συνέχεια χρησιμοποιήστε μια ζυγαριά (αν δεν έχετε ακριβείας και αυτή που χρησιμοποιείτε για μαγειρική κάνει τη δουλειά) και βάλτε πάνω το φάκελλο και οτι θα περιέχει μέσα, το αντικείμενο, το κουτί, την κάρτα σας, οτι άλλα χαρτιά ή έξτρα βάζετε και δείτε πόσο ζυγίζει. Στη συνέχεια πηγαίνετε στον τιμοκατάλογο και βρίσκετε την αντιστοιχία, μην ξεχνάτε αυτές οι τιμές του καταλόγου είναι σε ευρώ οπότε αν έχετε το μαγαζί σας σε δολλάρια κάντε την μετατροπή. {8}
Είναι πιο βολικό να έχετε ενα shipping profile, οπότε προσπαθήστε να γκρουπάρετε τα αντικείμενα σας ή να βγάλετε ένα μέσο όρο εξόδων οπότε να μην χρειάζεται να βάζετε σε κάθε ένα αντικείμενο διαφορετικό προφίλ. Μπορείτε να διαχωρίσετε κάποια που είναι πιο βαριά και σε αυτά να έχετε άλλο προφίλ που να καλύπτει τα μεταφορικά τους.
Next we put a price for the item, state the quantity and finally choose a shipping profile. A way to calculate the shipping costs is this: first here you will find the ELTA shipping rates, next use a scale preferably a digital one (if you don't have one use the one you have in your kitchen) and place the envelope and all the items that will go in it, the item, the box, your card, any extra papers you may put and see how much it weights. Next go to the price list and find the matching cost for your weight, don't forget these prices are in euros so if your shop is set up in dollars make the conversion. {8}
It's more convenient to have one shipping profile so try to group your items or have an average cost price as the shipping rates so that you don't have to put in different price for each item. You can separate the more heavy/big ones and set up another profile for those.
Και εδώ τελειώσαμε οπότε πατάτε το preview, ελέγχετε οτι όλα είναι σωστά και κάνετε list το αντικέιμενο :-)
If you are done hit the preview button, inspect that everything is in order and list the item :-)
Τυχόν ερωτήσεις μπορείτε να τις αφήσετε στα σχόλια, δείτε το πρώτο μέρος και το δεύτερο μέρος για μια πιο συνολική εικόνα.
Leave any questions in the comments, see the first and second part of the series to get a complete view of the critique series.

Critique your shop - Part 2

Συνεχίζοντας με την κριτική του μαγαζιού μας στο Etsy, ένα σημαντικό σημείο που πρέπει οποωσδήποτε να συμπληρώθει είναι τα Shop policies, καθώς εκεί θα απαντηθούν πολλές ερωτήσεις που μπορεί να έχει ένας πελάτης αλλά και εσείς οι ίδιοι. Στην λίστα των policies περιλαμβάνετα ένα μύνημα καλοσωρίσματος, οι επιλογές πληρωμής που δέχεστε, ο τρόπος αποστολής των αντικειμένων σας, οι επιλογές σας για επιστροφές και επιπλέον πληροφορίες. Η συμπλήρωση αυτής της λίστας είναι ξεχωριστή για τον καθένα όπως διαφορετικό είναι και το καθε ένα μαγαζί στην ελληνική ομάδα, μπορώ όμως να σας δώσω μερικές γενικές έτσι ώστε να συμπληρώσετε τα πεδία αυτά. Στην φωτογραφία μπορείτε να δείτε πως έχει συμπληρώσει τη σελίδα αυτή η Μαρία από το μαγαζί AdeloCreations.
Continuing our shop critique posts, this is the second part and we will deal with filling out the shop policies page, something that is very important to do as it can be the place to answer a lot of questions future clients (and you) may have. In the policies list there is a welcoming message, your payment options, your shipping policies, your refund and return policies and finally any extra information you may want to add. Filling this list is different for each shop, since each shop is different but I can give you a few pointers. Below you can see how Maria from AdeloCreations filled her policies section:

AdeloCreations


Ξεκινώντας από το welcome, που είναι αυτό ακρίβώς που λέει και η λέξη: ένα σύντομο μύνημα καλοσωρίσματος στο μαγαζί σας. Γράψτε μερικές φράσεις που να δείχνουν οτι πίσω από τη βιτρίνα αυτού του μαγαζιού βρίσκεται ενας άνθρωπος, υπεύθυνος, με στόχους και φιλικός.
We start with the welcome message, which is exactly what the phrase says: a short welcoming message to potential buyers. Write a few phrases to show that behind the shop is a person, responsible, with goals and friendly.
Στην επιλόγη των τρόπων πληρώμης συμπληρώνετε τη μέθοδο πληρωμής που δέχεστε: ο συνηθέστερος τροπος είναι το PayPal, αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και bank transfer για Ευρωπαϊκες χώρες ή ακόμα και την αντικατάβολή για Ελλάδα. Εδώ μπορείτε να προσθέσετε οτι τα τυχόν έξοδα τελωνείου δεν είναι δική σας ευθύνη, αλλά του αγοραστή καθώς δεν μπορείτε να γνωρίζετε για κάθε χώρα ποιά μπορεί να είναι αυτά. Ένα ενδιαφέρον άρθρο στο Etsy για τον τρόπο αγοράς: http://www.etsy.com/help/article/339, που μπορείτε να προσθέσετε στα policies σας σαν οδηγό για νέουςπελάτες αλλά βοηθάει και εσάς να καταλάβετε την διαδικασία αγοράς.
Moving on to the payment options field: here you'll state the method of payment(s) that you accept. PayPal is the most common method of payment but you can also use bank transfer for EU countries or even cash on delivery for Greece. Here you may add that any custom fees are not your responsibility but the buyers, since you cannot be aware of all the custom taxes for every country. Here is a very interesting Etsy article about the way you shop: http://www.etsy.com/help/article/339 that you can add to your policies to help new buyers.    
Στο πεδίο του shipping συμπληρώνεται τον τρόπο αποστολής των πακέτων σας: μέσω ποιού φορέα γίνεται η αποστολή, είναι συστημένο ή απλό, πως τα συσκευάζετε, σε ποια διεύθυνση αποστέλετε το πακέτο και ίσως και τους χρόνους παραλαβής αν τους έχετε υπολογίσει.Κάτι που πρέπει να συμπληρώσω εδω είναι οτι θα πρέπει οπωσδήποτε τα πακέτα σας να τα συσκευάζετε έτσι ώστε να μην υπάρχει περίπτωση να ανοίξει ο φάκελος, χρησιμοποιήστε το συρραπτικό ή εξτρα ταινία πακεταρίσματος στο άνοιγμα του φακέλλου για να το διασφαλίστε το αυτό (αυτή η προτροπή ήρθε μετά από συμβουλή γνωστής μου που δούλευε σε ταχυδρομείο και μου είπε οτι πολύ συχνά έβλεπε φακέλους να ανοίγουν, λόγω μεταφόρας και καταπόνησης αλλά και λόγω της οχι και τόσο καλής κόλλας που έχουν).
Information that you need to fill out the shipping details: state the postal service that you use, do you ship registered or simple air mail, how you package your items, the address you ship (PayPal or Etsy) and if you have an estimated time of deliveries to different countries. Another thing I want to point out here is that you must package your items making sure that the envelope will not open, use your stapler or packaging tape to secure the opening or the envelope (this after the advice of a friend of mine how worked at the post office and was shocked by the amount of envelopes that would just open, as a result of the moving and handling of the envelopes as well as the poor glue quality they may have.)
Για την επιλογή των επιστροφών, ο καθε ένας έχει την δική του πολιτική, μην ξεχνάτε όμως ότι σκοπός είναι να μείνει ο πελάτης ικανοποιημένος, οπότε ένα ξερό "δεν δέχομαι επιστροφές" είναι κάτι που μπορεί να αποτρέψει έναν πελάτη να ψωνίσει απο εσάς. Από την άλλη στην περίπτωση που θα δεχτείτε επιστροφές ξεκαθαρίστε τους όρους σας: σε πόσο χρόνο μετά την παραλάβη πρέπει να επικοινωνήσουν μαζί σας, αν τα μεταφορικά έξοδα επιβαρύνουν τον πελάτη και με αν θα σας αποσταλεί συστήμενο το πακέτο, σε περίπτωση που ισχυρίζονται οτι είναι κατεστραμένο μπορείτε να ζητήσετε φωτογραφικές αποδείξεις.
The returns and refunds field is up to you to fill out, you decide what your policy will be but don't forget that you must try to keep your clients happy. A simple statement of "I accept no returns" may discourage a buyer. On the other hand if you decide to accept returns you must clearly state your terms: you long after receiving the package should the client contact you, if the return cost expenses will be the responsibility of the client and whether it should be sent back registered and in case they claim the item came damaged you may request for photo evidence to prove that. 
Στο τελευταίο πεδίο μπορείτε να συμπληρώσετε όποιες έξτρα επιλογές δίνετε στον πελάτη πχ. gift wrapping, αποστολή του πακέτου σε άλλη διεύθυνση, custom orders αλλά και να τονίσετε το πόσο σημαντικό είναι να σας αφήνουν feedback. Καθώς πολλά ελληνικά μαγαζιά βρίσκονται στο ξεκίνημα τους το feedback είναι σημαντικό όχι μόνο για να βεβαιωθείτε οτι το αντικείμενο έφτασε αλλά και γιατί θα ανέβει και το ποσοστό των feedback σας, κάτι που εμπνέει σιγουριά στους αγοραστές. Να τονίσω εδω οτι είναι σημαντικό να μην αφήνετε πρώτοι feedback, καθώς στη περίπτωση που έχετε πέσει σε δύσκολο πελάτη και σας βάλει ουδέτερο ή αρνητικό δεν θα έχετε περιθώριο να απαντήσετε. Το Etsy δίνει την δυνατότητα kiss & makeup, αλλά ακόμα και έτσι μπορει να μην καταφέρετε να συμβιβαστείτε. Σε αυτή την περίπτωση μπορείτε αφήνοντας το δικό σας feedback να απαντήσετε, δίνοντας τη δική σας πλευρά των γεγονότων.
In the last field you may put any extra information you want about services you offer to your buyers, such as gift wrapping, mailing the package as a present to a different mailing address, accepting custom orders and also pointing out how important their feedback is to you. As many of the shops in the team are relatively new feedback is very important not only so that you know your item has arrived safely but also because your feedback rates will rise, making the customer feel more secure about shopping from you. Here I should point out that you don't have to leave feedback to the buyer as soon as they make a purchase, you can wait until they give you their feedback and then leave yours. 
Παρακάτω σας δίνω τα shop policies από ελληνικά και ξένα μαγάζιά για να δείτε τον διαφορετικό τρόπο που ο καθένας αντιμετωπίζει και συμπληρώνει τα πεδία αυτά:
Below I have added links to several shops so you can see the different ways they have filled in their shopped policies.
Greek shops:
από Ελλάδα: http://www.etsy.com/shop/creationsbyeve/policy, http://www.etsy.com/shop/zdrop/policy, http://www.etsy.com/shop/milloo/policy, http://www.etsy.com/shop/karmologyclinic/policy, http://www.etsy.com/shop/FishesMakeWishes/policy
Την επόμενη φορά θα ασχολήθούμε με τη δημιουργία νέου listing αλλά και να υπολογίσετε τα έξοδα αποστολής δημιουργώντας ενα shipping profile. Αν έχετε ερωτήσεις μπορείτε να τις γράψετε στα σχόλια ή ακόμα και να μπείτε στο φόρουμ, στο chat thread του μήνα όπου κάποιο από τα μέλη της ομάδας θα μπορέσει να σας απαντήσει απευθείας.
Next time will see how you can make a new listing and also make a shipping profile. If you have any questions feel free to add them in the comments below or even come by the forum, in the current month chat thread and ask and I'm sure one of our team members will answer directly. 

Organize your desk using COOKIES!!!!


Is it possible to organize your space by eating cookies???? Oh! yes it is!!!
As long as you keep the tin boxes!

Γίνεται να οργανώσεις τον χώρο σου τρώγοντας μπισκότα??? Φυσικα και γίνεται!!! 
Αρκεί να μην φας και τα κουτιά!


Θα χρειαστείτε: 
♦διαφορετικά μεγέθη μεταλλικών κουτιών απο μπισκότα (αν δεν ειναι απο μπισκότα δεν φτιάχνεται!!) ♦ντίζα (κοινώς μια βέργα - βίδα) 
♦ροδέλες & παξιμάδια αναλόγων μεγεθών 
♦σφυρί ♦ατσαλόκαρφα 
♦φελλό ή καουτσούκTurn the first box upside down and mark the center. Draw around the rod's perimeter. Use a nail and the hammer, to make holes around the circle. Use the cork underneath. You can also use a drill for this step.. but i like more traditional ways!

Γυρίστε το πρώτο κουτι ανάποδα , σημαδεψτε το κεντρο του πάτου του και ζωγραφίστε την περιμετρο της ντίζας. Χρησιμοποιώντας το ατσαλόκαρφο, κάντε τρυπίτσες γυρω απο τον κύκλο, βάζοντας τον φελλό απο κάτω. Αν έχετε τρυπανάκι παραλείψτε αυτο το βήμα... αν προτιμάτε τις παραδοσιακές μεθόδους μην το παραλείψετε..αν βρείτε και κάποιο άλλο τρόπο...κάντε το!


You have created a hole. The swarf is useful because it keeps the box from sliding down the rod. Push the rod through the hole and leave a few inches before the edge. Put a washer and the screw a nut at the bottom of the box. Use another washer and nut and then the cap of the box upside down. Secure in place with one more nut at the very edge of the rod. This will be the stand's base!


Έχετε δημιουργήσει μια τρύπα! Τα γρέζια απο το κόψιμο μας βολεύουν στο να μην γλυστραει το κουτι. Περάστε την ντίζα μέσα απο την τρύπα, αφήνοντας μερικα εκατοστα πριν το τέλος της. Περάστε μια ροδέλα και βιδώστε ένα παξιμαδι. Περάστε άλλο ένα παξιμάδι και μια ροδέλα.. και περάστε το καπάκι του ενός μεγάλου κουτιού ανάποδα. Ασφαλίστε με ενα τελευταίο παξιμαδι στο τελος της ντίζας. Αυτή θα είναι η βάση!


Do the same for the rest of the boxes, from the other side of the rod, leaving the distance you like between them. Always use washers and nuts at the bottom and the inside of the boxes, for extra stability.

Με τον ίδιο τρόπο περάστε και τα υπολοιπα κουτιά απο την άλλη μερια της ντιζας, αφήνοντας την απόσταση που σας βολεύει, ανάμεσα τους. Χρησιμοποιήτε πάντα ροδέλες & παξιμάδια, κάτω αλλα και στο εσωτερικό των κουτιών για περισσοτερη σταθερότητα.


In this case, i used two caps for the base. The one over the other, to keep it more stable and get an extra tray on my stand. You can add as many boxes you like, and use any shape or size you want!

Εδώ χρησιμοποίησα δύο καπάκια απο κουτιά στη βάση, το ένα πάνω στο άλλο, για μεγαλύτερη σταθερότητα και μία επιπλέον θήκη στο σταντ μου. Μπορείτε να προσθέσετε όσα κουτιά και σε ότι σχήμα και μέγεθος θέλετε!


Start eating those cookies!!!
Ξεκινήστε να τρώτε μπισκοτα!!!

March Give-Away - Win a Fabulous Crochet Bag from Sidirom

The March give-away from the Etsy Greek Team blog is from the fabulous sidirom.
Για το μήνα Μάρτιο το give away απο το μπλογκ της ομάδας είναι απο το μαγαζί της sidirom.
Sidirom is run by Mairi who is a wizard with the crochet hook and produces crochet accessories, jewelry and home decor items created with fine materials, lots of care and attention to detail.
Η καρδιά του μαγαζιού είναι η Μαίρη, πραγματική μάγισσα με τις βελόνες του κροσέ, καταφέρνει να δημιουργήσει αξεσουάρ, κοσμήματα αλλά και αντικείμενα για το ντεκόρ του σπιτιού με πολύ αγάπη και προσοχή στη λεπτομέρεια.


The give-away item is a beautiful crochet bag/tote in yellow, terracota and sand that is both lightweight yet durable.
Το αντικείμενο που μπορείτε να κερδίσετε είναι αυτή η τσάντα σε συνδυασμό κίτρινου και τερακότα που είναι ιδιαίτερα ανθεκτική, ελαφριά αλλά και πολύ εύχρηστη. 


All you have to do to enter is leave a comment below saying which item you like best in the sidirom shop.
Give-Away ends on Saturday 31 March.
Winner will be announced on Sunday 1.
Open to international entries.

Extra Entries:
If you would like to have additional entries you can do any/all of the following and leave a seperate comment for each, telling us that you did:
1. 'Heart' sidirom shop on etsy.
2.Heart any item in sidirom shop on etsy.
3.Like SIdIROM on facebook.
4.Post this give-away on facebook
5.Post this give-away on your blog
6.Tweet about this give-away
7.Follow the EGST blog

Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να αφήσετε ένα σχόλιο αναφέροντας το αγαπημένο σας αντικείμενο απο το μαγαζί της sidirom.
Μπορείτε να αφήσετε το σχόλια σας μεχρι τις 31 Μαρτίου. Την Κυριακή 1 Απριλίου θα ανακοινωθεί ο νικητής.


Για έξτρα συμμετοχές:
Για έξτρα συμμετοχές μπορείτε να κάνετε όσα από τα ακόλουθα θέλετε, αφήνοντας ένα ξεχωριστό σχόλιο λεγοντάς μας το κάθε ένα που κάνατε: 
1. Βάλτε τη sidirom στα αγαπημένα σας μαγαζιά στο Etsy
2. Βάλτε ενα αντικείμενο της sidirom στα αγαπημένα σας στο Etsy
3.Καντε like τη sidirom στο  facebook
4. Αναφέρετε αυτο το διαγωνισμό στο facebook
5. Αναφέρετε αυτό το διαγωνισμό στο μπλογκ σας
6. Αναφέρετε το διαγωνισμό στο twitter.
7.Γίνετε follower αυτού του μπλογκ
8.Γίνετε follower της sidirom στο pinterest..

Chocolate and Lemon

Chocolate and lemon 
From Stella of StellaCreations
The base
250gr of petit beurre biscuits
300gr chocolate
200gr butter
4 tbs cognac (if you like it)
2 tbs cocoa
3 tbs granulated sugar
2 eggs
2 vanillas 

Mix the butter and sugar until they are fluffy. Add the eggs one at a time, the vanilla extract, the cognac. Beat in a slow speed and then add the cocoa

Add the biscuits in the mixture and the chocolate melted.

On a lined pan scrape the mixture, spread it evenly and place it in the fridge to cool.

Lemon cream
250 gr heavy cream
1 tsp condensed milk
1 vanilla
juice from 1 lemon
lemon peel 
1 sachet of lemon jello
a little powered sugar


In a bowl mix the heavy cream with the sugar. Add the milk, lemon juice and peel plus the jello that you have diluted in cup of warm water.
Spread it on top of the biscuit base and put back in the fridge.

During summer you can ever place it in the freezer.
Its very yummy and the kids (young and old) love it!


Σοκολατα και Λεμονι απο την Στέλλα του StellaCreations

η βάση
250 γρ μπισκότα πτι μπερ
300 γρ κουβερτούρα
200 γρ βούτυρο
4 κουταλιές σούπας κονιάκ (προαιρετικά)
2 κουταλιές σούπας κακάο
3 κουταλιές σούπας ζάχαρη
2 αβγά
2 βανίλιες


εκτέλεση
Χτυπάμε στο μίξερ το βούτυρο και τη ζάχαρη καλά να αφρατέψουν.  Ρίχνω ολόκληρα ένα ένα τα αβγά,  τις βανίλιες,  το κονιάκ,  χαμηλώνω την ταχύτητα και ρίχνω το κακάο.

Προσθέτω τα μπισκότα στο μίγμα και τη σοκολάτα λυωμένη.

Στρώνω μια λαδόκολλα σ ένα ταψάκι παραλληλόγραμμο και απλώνω το μίγμα.  Το τοποθετώ στο ψυγείο.


η κρέμα λεμονιού

250 γρ κρέμα γάλακτος
1 κουτάκι γάλα ζαχαρούχο
1 βανίλια
χυμό από μισό λεμόνι
ξύσμα λεμονιού
1 φακελάκι ζελέ λεμόνι
λίγη άχνη


εκτέλεση

Σε ένα μπωλ χτυπάω με το μίξερ την κρέμα γάλακτος με λίγη άχνη.
Προσθέτω το ζαχαρούχο γάλα,  το χυμό λεμονιού,  το ξύσμα και το ζελέ που το έχω διαλύσει σε ένα φλυτζάνι καφέ ζεστό νερό.

Το στρώνω επάνω από τη βάση και ξαναβάζω στο ψυγείο.
Αν βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού το παγώνουμε στην κατάψυξη,  του πάει πολύ :)

Είναι πολύ νόστιμο και τα παιδιά  (μικρά και μεγάλα)  το λατρεύουν. 

Critique your shop - Part 1

Η δημιουργία ενός online μαγαζιού παρόλο που φαίνεται απλή υπόθεση στην πραγματικότητα δεν είναι καθώς απαιτείται αρκετή δουλειά, αλλά και γνώση της πλατφόρμας (εδώ είναι το Etsy) στην οποία ανοιγείς το μαγαζί. Ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε στο μπλογκ του Etsy είναι ο λόγος που βρήκαμε αυτή την ευκαιρία να δώσουμε μερικές σημαντικές πληροφορίες για το μαγαζί σας, το πως να συμπληρώσετε τα απαραίτητα στοιχεία έτσι ώστε να φαίνεται πιο επαγγελματικό και να δημιουργεί αίσθημα ασφάλειας στον αγοραστή.
Opening an online shop can be a very daunting and time consuming task, thought it may not appear so at first it requires a lot of work and understanding of the platform in which you operate your shop, in this case Etsy. An article recently published in the Etsy blog is the reason behind this series of posts that will help you fill in all the necessary information to make your shop look more professional and make the buyer feel more secure about shopping from you.

Ξεκινάμε από το όνομα του μαγαζιού σας: επιλέξτε ένα όνομα απλό, που θα μπορεί να το θυμηθεί κάποιος εύκολα, που αντιπροσωπεύει τη δουλειά που κάνετε. Προσπαθήστε να βρείτε ένα όνομα που να μην έχει μεγάλο ανταγωνισμό, κάντε ένα Google search να βεβαιώθείτε οτι δεν είναι ήδη κατοχυρωμένο, δηλαδή δεν υπάρχει κάποια εταιρία που να το χρησιμοποιεί ήδη. Επίσης φροντίστε να είναι σωστή η ορθογραφία σας! Σε περίπτωση που θέλετε να αλλάξετε το όνομα σας το Etsy δίνει πλέον αυτή τη δυνατότητα.
Starting from the name of your shop, choose one that is easy to remember, reflects the work you do, is not trademarked by another company (a Google search will show if it is used by another company) and of course make sure you spell it right! If you wish to change your name Etsy now gives you that chance.
Ας ξεκινήσουμε συμπληρώνοντας τα στοιχεία του μαγαζιού μας επιλέγοντας από το μενού Your shop Info & Appearance. Εμφανίζεται η παρακάτω εικόνα: Έχω σημειώσει με κόκκινο και αριθμήσει τα σημεία στα οποία θα εστιάσουμε. Το νούμερο 1 που είναι και το όνομα του μαγαζιού το καλύψαμε, όπως μπορείτε να δείτε υπάρχει και η επιλόγη change, σε περίπτωση που θέλουμε να το αλλάξουμε.
Starting from number 1 is our shop name which we already covered, next to it you can see the option to change it.
Συνεχίζουμε με το νούμερο 2, το shop title στο οποίο πολλoί απλώς βάζουν ξανά το όνομα τους, ένα πολύ μεγάλο λάθος. Εδώ πρέπει με λίγα λόγια να περιγράψετε τι είναι αυτό που πουλάτε, είναι εξαιρετικά σημαντικό να χρησιμοποιήσετε λέξεις κλειδιά που περιγράφουν τα αντικείμενα σας. Στην περίπτωση αυτή έχουμε βάλει handmade colorful fun jewelry. Αν έχετε πλεκτά handmade knits είναι μια καλή επιλογή, για κόσμημα από μέταλλο metalwork jewelry ή artisan jewelry για κόσμημα με χάντρες bead jewelry είναι μερικά παραδείγματα, αλλά μπορείτε να ψάξετε στα μαγαζιά που έχουν παρόμοια στυλ με το δικό σας για να πάρετε ιδέες, μην αντιγράψετε απλά το κείμενο κάποιου όμως αυτό δεν θα βοηθήσει το δικό σας μαγαζί να ξεχωρίσει.
Moving on to number 2 is the shop title, here you should use words that describe what it is that you sell, using keywords that describe your products. A few suggestions of the top of my head are handmade knits, artisan jewelry, metalwork jewelry and bead jewelry. You can do a little search to see what shops with items similar to yours have put but don't copy the text as this will not help your shop stand out, keep it original. 
Το νούμερο 3 είναι το banner του μαγαζιού, θα σας πρότεινα φτιάξετε ένα καθώς δίνει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα όταν ανοίγει το μαγαζί σας. Φροντίστε οι διαστάσεις να είναι αυτές που δίνονται δηλ. 760x1000px αλλά και να ταιριάζει αισθητικά με το υπόλοιπο μαγαζί.
Number 3  is your shop banner, make one it will make your shop look more professional, just make sure you use the appropriate dimensions 760x100px.
Στο νούμερο 4 σας δίνετε η δυνατότητα να ενώσετε το μαγαζί σας με τη σελίδα σας στο facebook αλλά και το twitter.
The ability to link your shop to your facebook page and twitter is given to you on number 4, you can do it to gain more exposure.
Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το νούμερο 5: το shop announcement, εδώ μπορείτε να περιγράψετε το μαγαζί σας, τα είδη που έχετε και στη συνέχεια να ελέγξετε πως θα φαίνεται στο Google preview. Με το Google preview βλέπετε πως θα φάνει το μαγαζί σας αν κάποιος το ψάξει στο Google, οπότε είναι σημαντικό στις δυο αυτές σειρές που θα δει ο πιθανός αγοραστής να μπορεί να δει τι ακριβώς είναι αυτό που πουλάτε. Όπως μπορείτε να δείτε στο δικό μου Google preview (παρά την προσφορά) φαίνεται οτι το μαγαζί μου πουλάει κοσμήματα από διάφορα υλικά όπως felt, paper mache κτλ. Αρά συμπληρώνοντας το πεδίο αυτό ταυτόχρονα να ελέγχετε και το Google preview για να βλέπετε πως φαίνεται το μαγαζί σας σε ένα πιθανό αγοραστή, αν έχει αρκετά ενδιαφέροντα στοιχεία για να του κεντρίσει το ενδιαφέρον και να πατήσει το link. Ένα μικρό τεστ που μπορείτε να κάνετε για να καταλάβετε ακριβώς το Google preview είναι να πάτε στο Google και να βάλετε το όνομα του μαγαζιού σας, τότε θα δείτε πως φαίνεται αν κάποιος σας ψάξει με όνομα ή με κάποιο από τα keywords που έχετε χρησιμοποιήσει. (keywords όπως paper mache jewelry, felt brooches κτλ) Μπορείτε επίσης να δώσετε και λίγες πληροφορίες για τον εαυτό σας, κρατώντας το σχετικά σύντομο καθώς υπάρχει και άλλο σημείο του μαγαζιού όπου θα το κάνετε αυτό πιο αναλυτικά.
Number 5 is an important one, your shop announcement should have a small description of what you sell and make sure you check the Google preview, that way you can see how a potential buyer will see your shop when doing a Google search. The two lines that will be visible to him should contain important keywords that describe your shop and items and will also make him want to click that link to see what is in your shop. Do a little test and run your shop name through the Google search to see what potential customers will see, searching for you either by name or by the keywords you have used (keywords such as paper mache jewelry, felt brooches etc) You can also add a little info about yourself but keep it short as there is another place where you can describe yourself more in depth.
Τέλος στο νούμερο 6 μπορείτε να βάλετε ένα αυτοματοποιημένο μύνυμα που θα παίρνουν όσοι μόλις αγόρασαν από εσάς ευχαριστώντας τους για την αγορά και υποστήριξη, εδώ μπορείτε να προσθέσετε και κάποια έξτρα links όπως πχ τη σελίδα σας στο Facebook, το μπλογκ σας κτλ. Εγώ δεν το έχω συμπληρώσει αλλά θα το κάνω σύντομα :-)
Finally at number 6 you can write an auto message that will be sent to your clients thanking them for their purchase and support, adding extra links such as your facebook page or blog. I haven't filled that out but I soon will :-)
Μπορείτε να δείτε δυο μαγαζιά που έχουν συμπληρώσει αυτά τα στοιχεία εδώ, στο πρώτο έχω μαρκάρει με κόκκινο το πως φαίνονται τα συμπληρωμένα στοιχεία:
Below you can see two shops that have filled these boxes and see how their shops look, in the first one I have marked with red the fields we filled in earlier:

creationsbyEve

pergamondo

Την επόμενη φορά θα ασχοληθούμε με το περιεχόμενο του μαγαζιού σας, το προφίλ και τις υπόλοιπες πληροφορίες που θα πρέπει να συμπληρώσετε. Αν έχετε ερωτήσεις μπορείτε να τις κάνετε στα σχόλια, ώστε να μπορέσουμε να σας απαντήσουμε είτε απευθείας ή σε ένα ποστ αφιερωμένο στις απορίες σας.
Next time we'll focus on the contents of your shop, your profile info and policies that you should have filled in.If you have any questions fell free to post them in your comment, so we can answer them next time or even in a post dedicated to giving answers to your questions.

Modern pet homes

Having a pet is not an easy task, a cat or dog and even the quiet goldfish require a lot of attention and care. So besides the usual ways of expressing our love for them here are some homes that are not only comfy but also double as a unique design display in our home. 
Ένα κατοικίδιο εκτός από πολύ χαρά έχει και πολλές ευθύνες, ενας σκύλος, μια γάτα ακόμα και το ήσυχο χρυσόψαρο έχουν πολλές ανάγκες που ο ιδιοκτήτης τους πρέπει να καλύψει. Ένας τρόπος να τους δείξουμε την αγάπη μας είναι να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία στον χώρο που κοιμούνται, στο δικό τους σπιτάκι με άλλα λόγια.   
 


A dog's sleeping bed from
DenHaus, named BowHaus (how cute is that!) can also double as an end table and with it's clean and modern lines will easily fit in an apartment where design is not only beautiful but also functional. {image 1} Now for the quiet fish a simple aquarium won't do, these labyrinth fish tanks will amaze you, you'll probably spend hours admiring them as the fish swim from one bubble to the next! Very impressive don't you think? {image 2}
And since we covered the dog lovers, here's one for cat lovers: the Rondo cat bed. It consists of an oval shaped bed which can be either mounted on the wall or stand on it's own using a metal base. The bed comes in many variations covered by leather, rattan wickerwork, felt and crochet and even with a removable scratch cover to make it easy for your cat to care for its nails and not destroy any other parts of your home! {
image 3} Finally something for the bird lovers a collection of bird homes and feeders by various designers, the one in the photo is a glass blown feeder from Eva Solo but there are many more options to choose from. There's a list of ten bird homes made using materials such as metal, producing some very interesting shapes for our feathery friends but also using more natural and eco materials for a more nature friendly version. You can even make one yourself using a coconut! {image 4}

Ενα σπιτάκι για σκύλους από την εταιρία
DenHaus, με την ονομασία BowHaus, που παραπέμπει στο αρχιτεκτονικό κίνημα του Bauhaus, είναι η πρώτη μας πρόταση. Είναι φτιαγμένο από ατσάλι αλλά με το στρογγυλό, μοντέρνο σχήμα και σχέδιο μπορεί άνετα να χρησιμοποιηθεί σαν τραπεζάκι. {εικόνα 1} Για τα ψαράκια μας αντί για το απλό παραλληλόγραμο ενυδρείο προτείνουμε τις εξαιρετικά εντυπωσιακές γυάλες που συνδέονται μεταξύ τους δημιουργώντας ένα είδος λαβύρινθου, σίγουρα θα περάσετε ώρες βλέποντας τα ψαράκια σας να κολυμπούν από τη μια γυάλα στην άλλη! {εικόνα 2}.
Για τους λάτρεις των γατών το κρεβάτι Rondo είναι μια πολύ όμορφη σχεδιαστικά ιδέα που καλύπτει την ανάγκη τους για σκαρφάλωμα, καθώς το οβάλ κρεβάτι μπορεί είτε να στερεωθεί στον τοίχο ή στην ειδική μεταλλική βάση που του δίνει ύψος. Το κρεβάτι βγαίνει με πολλές παραλλάγες καλυμμάτων από δέρμα, ρατάν, τσόχα ακόμα και με ειδικό αποσπώμενο κάλυμμα για να ξύνουν εκεί τα νύχια τους οι γάτες μας και όχι σε άλλα μέρη του σπιτιού! {
εικόνα 3} Τέλος για τους λάτρεις των πτηνών έχουμε δέκα διαφορετικές προτάσεις για σπιτάκια ή ταΐστρες από διάφορους σχεδιαστές, στην φωτό βλέπουμε ταΐστρα από φυσητό γυαλί απο την Eva Solo, αλλά υπάρχουν αρκετές επιλογές για να διαλέξετε. Στην λίστα περιέχονται σπιτάκια από διάφορα υλικά όπως το μέταλο, για δημιουργίες πιο βιομηχανικές αλλά και από οικολογικά υλικά για λύσεις πιο φιλικές προς το περιβάλλον. Μπορείτε ακόμα να φτάξετε και το δικό σας χρησιμοποιώντας μια καρύδα! {εικόνα 4}
 
 
Of course these pet homes are not for the faint of heart, as their prices range from thousands of dollars to hundreds leaving you to think that your beloved pet can do just fine without an expensive home but with lots of love from you!
Οι επιλογές αυτές δυστυχώς μπορεί να σας προκαλέσουν ένα μικρό σοκ καθώς οι τιμές τους κυμαίνονται από αρκετές χιλιάδες δολλάρια σε εκατοντάδες, οπότε ίσως είναι καλύτερα να επενδύσετε στην αγάπη που θα δώσετε στα ζωάκια σας και να επιλέξετε ενα απλό σπιτάκι!

SS12 Fashion Trend Report: Pastel Colors


Written by Amoronia

Colors with very low saturation are a big trend this spring. Ranging from very pale to warmer shades, our wardrobe simply cannot go without those pastels. The way to combine them best, if we want to add intensity to our outfit, will be with touches of black or a neon bright version of the same colour.

Τα χρώματα με πολύ χαμηλό κορεσμό είναι μεγάλη τάση αυτήν την άνοιξη. Από τις πολύ απαλές μέχρι και τις κάπως πιο θερμές αποχρώσεις, είναι αδύνατο να λείπουν τα παστέλ από την γκαρνταρόμπα μας. Ο τρόπος για να τα συνδυάσουμε καλύτερα, αν θέλουμε να προσθέσουμε ένταση στο ντύσιμό μας, θα είναι με πινελιές σε μαύρο χρώμα, ή μια φωσφοριζέ λαμπερή εκδοχή του ίδιου χρώματος.Louis VuittonVersusValentinoPreenThank you Imaxtree.com and Matteo Volta once again for those beautiful runway photos! And here are some irresistible pastels from the team of Greek sellers on Etsy. Enjoy!

Ευχαριστούμε την Imaxtree.com και τον Matteo Volta άλλη μια φορά για αυτές τις υπέροχες φωτογραφίες από τις πασαρέλες! Και τώρα ακολουθούν μερικά παστέλ από την Ελληνική ομάδα στο Έτσυ, στα οποία είναι σίγουρο πως κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί!


And if you want to discover more, beautiful items in pastel colors, you should definitely check out more items from the shops of the Etsy Greek Street Team, here!

Και αν θέλετε να ανακαλύψετε και άλλα όμορφα πράγματα σε παστέλ αποχρώσεις, θα πρέπει οπωσδήποτε να πατήσετε εδώ!