Fashion and Traditional Greek Costumes

Written by amoronia

Fashion is a form of art. It is inextricably connected to various places, various cultures, and various times in the past. Modern designers are inspired by traditional costumes and incorporate elements of those into their collections, at the same time presenting something new, which speaks to the people of our time.

Η μόδα είναι μια μορφή τέχνης. Είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τόπους, πολιτισμούς, και εποχές. Οι σύγχρονοι σχεδιαστές εμπνέονται από τις παραδοσιακές στολές των λαών και ενσωματώνουν στοιχεία τους στις συλλογές τους, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα κάτι εντελώς καινούριο, που μιλάει στους ανθρώπους του καιρού μας.


Jean Paul Gaultier - Photo: IMAXTREE


Regardless of nationality, we all carry this collective memory of our tradition inside, even if it seems to be forgotten. Distant memories, images from old stories, visits to folk museums, folk dance festivals, all these things and more help keep traditional costumes in our hearts. And Greece has an extremely rich heritage in that respect.

Άσχετα από την εθνικότητά μας, όλοι κουβαλούμε μέσα μας μια συλλογική μνήμη της παράδοσής μας, ακόμη κι αν μοιάζει ξεχασμένη. Μακρινές αναμνήσεις, εικόνες από λαϊκά παραμύθια, επισκέψεις σε λαογραφικά μουσεία, φεστιβάλ και παραδοσιακοί χοροί, όλα αυτά και περισσότερα βοηθούν να διατηρούμε τις παραδοσιακές φορεσιές στις καρδιές μας. Και η Ελλάδα έχει έναν πολύ μεγάλο πλούτο σε αυτόν τον τομέα.


 Jean Paul Gaualtier - Photo: IMAXTREE


Here we will present some cases of modern fashion design inspired by the Greek traditional costume. Αs the Beyond Dress Codes exhibition showed, clothes tell a lot about a country’s history, customs and traditions, as well as its social and economic circumstances. At the same time, they convey a wealth of information about the gender, age, social status, personal situation, even the personality of the person wearing them. Modern designers are getting inspired by traditional costumes, and this is so much more than a trend. Ιt's a call for everyone to rediscover, redefine and embrace who we are.

Εδώ θα παρουσιάσουμε ορισμένες περιπτώσεις στις οποίες η σύγχρονη μόδα εμπνέεται από την Ελληνική παραδοσιακή φορεσιά. Όπως έδειξε η έκθεση Beyond Dress Codes, τα παραδοσιακά ρούχα λένε πολλά για την ιστορία, τα έθιμα και τις παραδόσεις μιας χώρας, όπως επίσης και για τις κοινωνικοοικονομικές της συνθήκες. Ταυτόχρονα, είναι φορείς πλήθους πληροφοριών σχετικά με το φύλο, την ηλικία, την κοινωνική θέση, την προσωπική ζωή, ακόμη και την προσωπικότητα εκείνου που τα φοράει. Οι σύγχρονοι σχεδιαστές εμπνέονται από την παράδοση, και αυτό είναι κάτι πολύ περισσότερο από μία τάση. Είναι ένα κάλεσμα προς όλους μας να ανακαλύψουμε εκ νέου, να επαναπροσδιορίσουμε και να αποδεχτούμε αυτό που είμαστε.


 Jean Paul Gaultier - Photo: IMAXTREE


After all, both as an art form and a necessity, fashion actually builds on tradition to create the next new trends. It is only by using pre-existing knowledge in a creative and inspired way, that progress is possible. Nothing comes from nothing, and no matter how original designers may be, they always need a starting point. If this starting point is the Greek traditional costume, then this is making us really proud and, more importantly, helps us connect with our past, at the same time encouraging us to work for a better future.

Εξάλλου, και ως μορφή τέχνης, και ως αναγκαιότητα, η μόδα στην πραγματικότητα 'χτίζει' πάνω στην παράδοση για να δημιουργήσει τις νέες τάσεις. Μόνο με την χρήση της προϋπάρχουσας γνώσης, με έναν δημιουργικό και εμπνευσμένο τρόπο, είναι δυνατή η πρόοδος. Τίποτα δε γεννιέται από το τίποτα, και ανεξάρτητα από το πόσο πρωτότυποι μπορεί να είναι οι σχεδιαστές, χρειάζονται πάντα μια αφετηρία. Αν μάλιστα αυτή η αφετηρία είναι οι Ελληνικές παραδοσιακές φορεσιές, αυτό μας γεμίζει με υπερηφάνια και, το πιο σημαντικό, μας βοηθά να συνδεθούμε με το παρελθόν μας, ενθαρρύνοντάς μας παράλληλα να εργαστούμε για ένα καλύτερο μέλλον.


 Jean Paul Gaultier - Photo: IMAXTREE


Starting with the Jean Paul Gaultier Fall RTW 2010 collection, the influence of the traditional Greek costumes is particularly obvious. Gaultier presented clothes that are clearly addressed to the woman of today, in which he incorporated elements of Greek tradition; and he seemed to have studied the clothes of that tradition extremely well, but he went on to create wonderfully contemporary designs.

Ξεκινώντας με τη φθινοπωρινή συλλογή 2010 του Ζαν Πωλ Γκοτιέ, η επίδραση των παραδοσιακών Ελληνικών στολών είναι ιδιαίτερα εμφανής. Ο Γκοτιέ παρουσίασε ρούχα που απευθύνονται ξεκάθαρα στη σύγχρονη γυναίκα, στα οποία ενσωμάτωσε στοιχεία της Ελληνικής παράδοσης. Και φαίνεται πως μελέτησε τα ρούχα αυτής της παράδοσης πολύ καλά, όμως προχώρησε στη δημιουργία υπέροχων, σύγχρονων σχεδίων.Jean Paul Gaultier - - Photos: IMAXTREE


Next we are moving to John Galliano, who presented very theatrical clothes for his Fall 2009 collection, drawing inspiration from Russia and the Balkans, so his clothes incorporate elements from the costumes of Northern Greece.

Στη συνέχεια ερχόμαστε στον Τζον Γκαλιάνο, ο οποίος παρουσίασε πολύ θεατρικά ρούχα στη χειμερινή κολεξιόν του 2009, αντλώντας έμπνευση από τη Ρωσία και τα Βαλκάνια, και οι δημιουργίες του ενσωματώνουν στοιχεία από τις στολές της Βόρειας Ελλάδας.
John Galliano - Photos: IMAXTREE


Some of the fashion critics wrote that Galliano's runway show was perfect in every aspect, but it had little, if anything, to do with fashion trends. We shouldn't forget, however, that it takes a very wide understanding of clothes history and knowledge of fashion, for critics to be able to judge. In 2011, two years later, we can say that we saw signs of what are huge trends now, as we speak, in that Galliano show. So strong is the inspiration that some designers have, that they actually set trends, instead of following them. Regardless of John Galliano's personal troubles, he is without doubt one of the most brilliant fashion designers of his generation.

Μερικοί κριτικοί μόδας έγραψαν τότε ότι η επίδειξη του Γκαλιάνο ήταν μεν τέλεια από κάθε άποψη σαν παρουσίαση, αλλά είχε ελάχιστα έως καθόλου στοιχεία μόδας και τάσεων. Δεν θα έπρεπε όμως να ξεχνάμε ότι χρειάζεται πολύ ευρεία αντίληψη της ιστορίας του ενδύματος και γνώση της μόδας, για να μπορούν οι κριτικοί να είναι ικανοί να κρίνουν. Το 2011, δυο μόλις χρόνια αργότερα, γνωρίζουμε ότι είδαμε σημάδια των πιο μεγάλων τάσεων αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σε εκείνο το σόου του Γκαλιάνο. Τόσο δυνατή είναι η έμπνευση που έχουν ορισμένοι σχεδιαστές, ώστε πράγματι να δημιουργούν τις τάσεις, αντί να τις ακολουθούν. Ανεξάρτητα από τους προσωπικούς του μπελάδες, ο Τζον Γκαλιάνο είναι χωρίς αμφιβολία ένας από τους ευφυέστερους σχεδιαστές μόδας της γενιάς του.
John Galliano - Photos: IMAXTREE


Finally, there are of course Greek designers that are influenced by the Greek traditional costumes, even though this influence is often exhibited in a less theatrical way. Working with one's own tradition can be trickier than working with other cultural influences, and it can easily interrupt one's creativity because it is too familiar. This is the reason Greek designers are careful not to produce clothes that look too much like costumes. In their creations you can see pleats, tassels, patterns and textures that are 'quiet' evidence of a rich tradition in clothes!

Τέλος, υπάρχουν φυσικά Έλληνες σχεδιαστές που είναι επηρεασμένοι από τις Ελληνικές παραδοσιακές στολές, αν και όπως παρατηρούμε, πιο συγκρατημένα και με όχι και τόσο θεατρικό τρόπο. Το να δουλεύει κανείς με τη δική του παράδοση μπορεί να είναι δυσκολότερο και πιο περίπλοκο από το να δουλεύει με άλλες πολιτιστικές επιρροές, και μπορεί εύκολα να ανακόψει τη δημιουργικότητά του ακριβώς διότι είναι πάρα πολύ γνώριμο. Αυτός είναι και ο λόγος που οι Έλληνες σχεδιαστές είναι πολύ προσεκτικοί, έτσι ώστε να μην παράγουν ρούχα που να μοιάζουν υπερβολικά με πραγματικές στολές. Στις δημιουργίες τους μπορείτε να δείτε πιέτες, φουντίτσες, υφές και επαναλαμβανόμενα μοτίβα που αποτελούν 'ήσυχες' ενδείξεις μιας πλούσιας παράδοσης σε ρούχα!


Deux HommesOrsalia ParthenisSophia KokosalakiYiorgos Eleftheriades


Artists, crafters and readers, I hope you enjoyed this post - maybe you even found some inspiration. Let me know in your comments!

Καλλιτέχνες, δημιουργοί και αναγνώστες, ελπίζω να απολαύσατε αυτήν την ανάρτηση - ίσως ακόμη και να εμπνευστήκατε.  Πείτε μου τις εντυπώσεις σας, αφήνοντας το σχόλιό σας!