Αpril Birthstone: Diamond

Το όνομα του προέρχεται από την ελληνική λέξη δαμάζω και το στερητικό ‘α’, καθώς στην αρχαιότητα όλες οι σκληρές πέτρες, που ήταν αδύνατον να υποστούν κατεργασία, αποκαλούνταν αδάμαντες. Η αξιολόγηση των διαμαντιών και των διαφόρων πολύτιμων λίθων αποτέλεσε προοδευτικά την τέχνη της γεμωλογίας. Κατά τους Ινδούς, το διαμάντι είχε μαγικές ιδιότητες και θεωρούσαν ότι μέσα από αυτό κάποιος μπορούσε να δει τους διάφορους κινδύνους και να τους απομακρύνει. Κατά τα μέσα του 19ου αιώνα ανακαλύφθηκαν μεγάλα κοιτάσματα διαμαντιών στην Νότια Αφρική. Το πρώτο διαμάντι, 10,73 καρατίων, με την ονομασία «Εύρηκα» ανακαλύφθηκε τυχαία το 1866 στις όχθες του ποταμού Οράγγη και το 1869 ανακαλύφθηκε ένα μεγάλο διαμάντι, το «Άστρο της Νοτίου Αφρικής» 47,75 καρατίων, που έγινε η βασική αιτία η περιοχή να γεμίσει από "κυνηγούς" διαμαντιών. Το μεγαλύτερο διαμάντι που είναι γνωστό μέχρι και σήμερα είναι το Κάλιναν (Cullinan) που βρέθηκε το 1905 κοντά στην Πρετόρια (Νότια Αφρική) και ζύγιζε πριν την κατεργασία του 3.106 καράτια (621,350 γραμμάρια).
It's name comes from the ancient Greek "adámas ~ unbreakable" as in ancient times all the hard stones, which could not be processed, called diamonds. The evaluation of diamonds and of various precious stones became progressively the art of gemology. The Indians believed that the gem had magical properties and believed that through this someone could see various risks and to take them away. In the middle of the 19th century large diamond deposits were discovered in South Africa. The first gem, of 10.73 carats, with the name "EUREKA", was discovered incidentally in 1866 on the banks of the Orange river and in 1869 was discovered an even larger gem, the "South Africa's Star" 47,75 carats, which was the main reason for this area to be filled by "hunters" diamonds. The largest diamond known until today is the Calin (Cullinan) found in 1905 close in Pretoria (South Africa) and weighed before any treatment 3.106 carat weight (621,350 grams).


Το διαμάντι γίνεται βοηθός στο να δομήσει ο άνθρωπος ένα χαρακτήρα αδαμάντινο, καθαρό, πειθαρχημένο και υπομονετικό, γλυκό και αρμονικό, στοχεύοντας έτσι στην υπέρβαση των ορίων και των δυνατοτήτων του. Μας συνδέει με τις εσωτερικές δημιουργικές δυνάμεις μας που πασχίζουν να ελευθερωθούν. Επιπλέον το διαμάντι αντιπροσωπεύει τα τσάκρα της κεφαλής, το οποίο μας συνδέει με την κοσμική συνείδηση, ενδυναμώνει τα όνειρα και γίνεται κανάλι επικοινωνίας με την λογική του σύμπαντος, αποκαθιστώντας με αυτόν τον τρόπο την ισορροπία. Θεωρείται μια από τις καλύτερες πέτρες που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να απομακρυνθεί η συγκινησιακή ένταση ή η χαλάρωση των περιοχών του σώματος στις οποίες παρατηρείται «συμφόρηση» ενέργειας.
The diamond helps man 
to build a diamond character, clean, disciplined and patient, sweet and harmonious, aiming in overcoming the limits and exceeding capabilities. It connects us with our inner creative forces who are struggling to be released. Furthermore, the diamond represents the chakra of the head, which connects us with cosmic consciousness, strengthens dreams and becomes a communication channel with the logic of the universe, restoring in this way the balance. It is considered one of the best stones that can be used to remove the emotional intensity or to relax the areas where is "overload" energy.


Το διαμάντι σύμφωνα με τις birthstones είναι η πέτρα του Απριλίου. 
Επιπλέον μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως alternative birthstones το λευκό τοπάζι ή το herkimer διαμάντι. Για τον μήνα Απρίλιο λοιπόν οι λέξεις κλειδιά μας είναι το "διαμάντι", το "λευκό τοπάζι" ή το "hekrimer διαμάντι"! Θα είναι οι πέτρες που το Etsy θα προωθήσει περισσότερο για ένα ολόκληρο μήνα μέσω των "Etsy Finds" και αυτό που οι περισσότεροι αγοραστές θα θελήσουν να αναζητήσουν!
Diamond according to the birthstones is the stone of April. Furthermore it can be used as an alternative birthstones the white topaz or hekrimer diamond. So for the month of April our keywords are "diamond", "white topaz" or "hekrimer damond"! They are stones that Etsy will promote more for a whole month through the "Etsy Finds" and what most buyers will want to look for!

Tips! 
Αν στο καταστημά σου στο etsy έχεις κόσμημα, αρχίσε να ανεβάζεις καινούργια αντικείμενα με την συγκεκριμένη πέτρα! Το ίδιο μπορείς να κάνεις και αν έχεις κατάστημα με διακοσμητικά και χρησιμοποιείς διάφορα υλικά, πρόσθεσε λίγες από αυτές τις πέτρες ! Αν έχεις prints ή tshirts σχεδίασε ένα διαμάντι! Αν έχεις κατάστημα με supplies μπορείς να πρόσθεσεις και αυτό το αντικείμενο! Ξεκίνα να προσθέτεις την λέξη κλειδί με όποιον τρόπο μπορείς ανάλογα το αντικείμενο σου! Είτε με την ίδια την πέτρα είτε με το χρώμα της! Στον τίτλο, στην περιγραφή και στα tags σου!
Τips!
 

If you have a jewelry shop start uploading items made of this stone! If you have a decorative shop and you use different materials, start to use these stones. If you have prints or t-shirts you can design diamonds! If you have a supplies shop add this stone! Add the keyword any way you can in your object's listing! Whether you are using the stone itself or have an item with this color! Use it in the title, the description and your tags!

Λέξεις κλειδιά!
Diamond, alternative diamond, white topaz, white quartz, hekrimer diamond, April birthstone, white topaz stone, raw white topaz, diamond stone, white topaz crystal, diamond art, diamond decor, gemstone, diamond birthstone, natural diamond, April birthstone print, white topaz birthstone, diamond t-shirt
Keywords!
 
Diamond, alternative diamond, white topaz, white quartz, hekrimer diamond, April birthstone, white topaz stone, raw white topaz, diamond stone, white topaz crystal, diamond art, diamond decor, gemstone, diamond birthstone, natural diamond, April birthstone print, white topaz birthstone,diamond t-shirt


1.Lovender 2.littlerocksPK 3.aTypeOfInspiration 4.Akamatra 5.petiteutile 6.NestofReveries 7.molokoplusjewelry 8.panselinos 9.FishesMakeWishesHome 10.969Tshirts 11.BreakAstone


Κάθε μήνας και μια πέτρα! Πάλι μαζί τον Απρίλιο!
Έως τότε αγαπήστε το διαμάντι!
Every month and a stone! See you again in April!
Until then love damond!
Tasos